Cờ thú Safari Chess: HarryDKDarkKing tiên hòa RevengeMan2804 (04/6/2017)

Bản quyền game thuộc về Windigig.

Bản quyền video thuộc về Harry Jackson.

Tag: game co thu, cờ thú, safari chess, android app, game, HarryDKDarkKing, Harry Jackson, Dark King, DarkKing, DK, hội cờ thú, RevengeMan2804, windigig

Xem thêm bài viết eSports: https://joymi.vn/esports

Nguồn: https://joymi.vn/