Game happy mall story ( quản lý siêu thị) tập 1: mở thêm mấy cái cửa hàng mới

Game quản lý cửa hàng của bạn, làm thế nào cho nhiều người vào siêu thị của bạn đông người thì phải làm…..

Tag: game quan li sieu thi, Đã ghi khoảng Bộ quay phim Màn hình: https://recorder.page.link/Best

Xem thêm bài viết Game PC: https://joymi.vn/review

Nguồn: https://joymi.vn/